Historia i Misja Fundacji​

Jesteśmy krakowską Fundacją Wspierania Idei Marii Montessori “ZIARNKO MAKU” działającą od 2012 roku. Naszym celem jest tworzenie dobrej edukacji, wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego oraz wspieranie rodzin w ich rozwoju. Inspiracją do założenia Fundacji była dla nas głęboko humanistyczna myśl Marii Montessori, w której zachwyciło nas i nieustannie zachwyca pełne szacunku podejście do człowieka, a także postrzeganie edukacji jako fascynującej przygody.

Inspirowani osobą i ideami Marii Montessori chcemy przede wszystkim skupić swoje działania na:

Wierze

Propagowaniu idei harmonijnego rozwoju człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej,

Wpieraniu rodzin w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej,

Edukacji

Promowaniu inicjatyw propagujących idee pedagogiczne Marii Montessori,

Organizowaniu działalności edukacyjnej zgodnej z myślą pedagogiczną Marii Montessori,

Wsparciu

Wpieraniu działań na rzecz integracji i inkluzji w edukacji,

Wspieraniu rodzin dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w efektywnej organizacji terapii i edukacji dzieci,

Pomocy

Pomocy rodzinom o niższym statusie materialnym w zapewnieniu dzieciom edukacji na odpowiednim poziomie,

Propagowaniu zdrowego i twórczego stylu spędzania czasu wolnego w myśl idei harmonijnego rozwoju osobowości M. Montessori.

Nasze cele realizujemy poprzez:

1

Zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych pracujących metodą M. Montessori.

Pomoc merytoryczną w organizacji placówek edukacyjnych realizujących myśl pedagogiczną Marii Montessori.

2

Pomoc merytoryczną dla placówek przekształcających się na system pracy metodą Marii Montessori.

Wdrażanie oraz organizacyjną pomoc innym podmiotom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań zgodnych z myślą pedagogiczną M. Montessori w zakresie edukacji i wychowania.

3

Prowadzenie działalności wydawniczej.

Utworzenie oraz prowadzenie Centrum Edukacji Diagnozy i Rehabilitacji w myśl założeń pedagogicznych M. Montessori.

4

Organizowanie szkoleń.

Organizowanie imprez i zajęć rekreacyjnych.

Pozyskiwanie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych.

Nasze działania

Pierwsze podjęte przez Fundację działania, to rejestracja Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori i Katolickiego Gimnazjum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, przekształconego w Katolickie Liceum Montessori im.  Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata .

Naszą siedzibą jest budynek Wyższego Seminarium Duchownego OO. Zmartwychwstańców przy ul. Pawlickiego 1. Opiekę duchową nad Szkołami sprawują Ojcowie Zmartwychwstańcy.

Realizując od kilku lat nasz projekt pokazujemy, że jest możliwy model szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, gdzie dzieci i młodzież czują się dobrze, cieszą się nauką choć intensywnie pracują, a każdy uczeń rozwija swój indywidualny potencjał, ucząc się zarazem wewnętrznej dyscypliny i poszanowania reguł społecznych.

Wierzymy, że przy wsparciu ludzi dobrej woli zrealizujemy już niebawem kolejny cel Fundacji: zbudowanie i uruchomienie Centrum Edukacji Diagnozy i Rehabilitacji (CEDR), na terenie którego zarówno dzieci jak i całe rodziny będą mogły otrzymać kompleksowe wsparcie rozwojowe nauczycieli, lekarzy i specjalistów ich środowisku szkolnym. Ponadto pomoc będzie kierowana także do rodzin dzieci niepełnosprawnych, którzy nadal często są pozostawieni sami sobie lub zdani na niespójne działania. Chcemy zgromadzić wokół Fundacji ludzi, którzy wsparliby swoją działalnością cele tworzenia i promowania dobrej edukacji oraz różnorodnej pomocy na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych i osób pozostających w różnorakich trudnościach życiowych.

Więcej o nas

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje

Statut

Nasza formalna podstawa działalności

Sprawozdania

Dowiedz się co zrobiliśmy w tym roku

Projekty

Pomysły, które stały się rzeczywistością

Fundacja w mediach

Zobacz kto o nas napisał

Mówią o nas

“W przygotowaniu.”
Client Name
“W przygotowaniu.”
Client Name
“W przygotowaniu.”
Client Name

© 2022 All Rights Reserved.